Stress, symptomer og forebygging for Barn/Unge

Rekordmange barn og unge sliter med stress
Barn og stress hører ikke sammen!
Blir hverdagen for mye for ditt barn?

 

Stressede barn

 

Reaksjonene på stress varierer

Mange av oss forbinder stress med noe som er negativt, men dette er bare delvis riktig. Det er viktig å vite at kortvarig stress i seg selv hverken er unormalt eller farlig. Tvert imot kan litt stress fungere som en “motor” for læring og handling.
 
Det er viktig å være klar over at det er individuelt hvordan den enkelte mestrer og opplever situasjoner, forventninger og krav. Noe som kan være stressende for en, kan være stimulerende for en annen. 
 
 
 
Trist jente
 

Reaksjonene på stress varierer i forhold til:

-Barnets/den unges utviklingsstadium
-Evnen til mestring
-Lengden/varigheten av stresspåvirkningen
-Graden av støtte fra omgivelsene
-Personligheten - evnen til å ha overblikk og sette ting inn meningsfull større sammenheng
Som foreldre kjenner man sine barn godt og derfor er det gjerne foreldre som først oppdager når noe går i feil retning og kan oppdage når noe gir utslag som kan relatere til stess.
Vi vil her først belyse generelle symptomer på stress før vi etterpå skal se på eksempler på det som omhandler barn og ung mer spesifikt, ikke minst hva man kan gjøre for å forebygge.
 

Symptomer på stress (også for voksne) kan være:

Fysiske symptomer:

Hjertebank
Rastløshet
Skjelvende hender
Mageproblemer (fordøyelsesproblemer)
Manglende appetitt
Smerter og stivhet/anspenthet i muskulatur
 

Psykiske symptomer

Sinne
Tilbaketrekking
Kortere lunte og utålmodighet
Urofølelse, rastløshet
Søvnproblemer
Konsentrasjons- og hukommelsesvansker
Frustrasjon
Vansker med å fatte beslutninger
Engstelse, nedstemthet (depresjon)
Manglende lyst til å gå på arbeid/skole
Tilbaketrukkethet
Irritasjon
Følelsesmessig ustabil
 

Stress over tid kan utvikle seg til f.eks.:

Hodepine (jevnlig)
Nakke-, skulder- og ryggsmerter
Svie i mellomgulvet/sure oppstøt/kvalme
Svimmelhet
Tretthet
Problemer med å sove og urolig nattesøvn
Depresjonstilstand
Utbrenthet
Angsttilstander
Hjerte og karsykdommer.

Kilder bl.a. : http://www.psykologforeningen.no og http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78247
 

Symptomer på stress
hos barn og unge

Gutt og kjefting. Ulike symptomer på stress

 

I forhold til barn og unge bør man især være våken i forhold til:

-Endring i atferd både ute og hjemme
-Oftere syk enn andre barn og unge
-Stadig klaging over hodepine, magepine og/eller kvalme.
-Stadig etterspør smertestillende (Parasett, Ibux m.m.)
-Betydelig endring i spisevaner og spisemønstre
-Har motstand mot og verger seg for å gå på skolen
-Trekker seg sosialt bort fra klassen, venner m.m.
-Hyppige sinneutbrudd og konflikter
-Gråter lett, er trist og motløs eller omvendt veldig høylytt, utagerende, hyperaktiv
-Selvskadende atferd
-Forverring av eksisterende sykdommer f.eks. eksem, allergi eller diabetes
-Angst- og tvangsfenomener
-Depressiv
Forekommer det kun et enkelt symptom betyr det ikke nødvendigvis at barnet er stresset, men forekommer det flere symptomer, så bør du reagere og nøste inn til hva som er årsaken, for så å ta fatt i det og gjøre nødvendige grep.

 

Belastende forhold som kan skape stress
hos barn og unge

Stress barn og ungdom. Mor kjefter. Ambisjoner?
 
Foreldres ambisjoner og hektiske livsstil
Opplevelsen av isolasjon, manglende sosial støtte, trygghet nærvær, tett og fortrolig kontakt til foreldrene og andre voksne i hverdagen
Økonomiske problemer i hjemmet, konflikter, dårlig stemning og bekymringer
Mangel på søvn, hvile og avslapning
Skolearbeid- for mange oppgaver, for lite tid, for høye og/eller for lave krav
For mange fritidsaktiviteter
Mange relasjoner å navigere i
Gruppetilhørighetsforhold, negative vennskapsopplevelser, mangel på tette venner og avvisninger - mobbing
Overforbruk av pc, mobiltelefon, fjernsyn etc.
Plassforhold, innretning og normeringer
Støy og lysforhold
Kilde: http://www.stressforeningen.dk

 

Forslag til at forebygge og reduser stress
hos barn og unge

1. Ta initiativet
Hvis ditt barn utviser symptomer på stress eller allerede er syk, så er det viktig at du får avklart hva som er årsaken, samt at barnet får hjelp til mestre og avhjelpe symptomene.

2. Vær et godt eksempel
Barn og unge etterligner og iakttar voksnes handlinger, våres livsstil og våres måte å håndtere våres liv inklusiv stress

3. Søvn, sund kost, mosjon/fysisk aktivitet
Sørg for at barnet får tilstrekkelig søvn, sund kost, mosjon og fysisk aktivitet da det er viktige forutsetninger for å kunne motstå hverdagens krav og belastninger - uansett om man er barn eller voksen. Mangel på søvn kan både forårsake stress og skape søvnproblemer.

4. Snakk med og lytt til barnet/ungdommen
Legg til rette for en god samtale og se om du kan nøste inn til hvor «skoen trykker».
Søk også inn til å avdekke og oppklare misforståelse, noen ganger kan barn og unge ha skapt en bekymring ut fra noe som har vært sagt eller overhørt og derfra bygget videre på det og skapt noe som kanskje ikke er reelt.

5. Tett, trygg og nærværende voksenkontakt
Barn og unge har bruk for nærværende foreldre, som tydelig viser at deres barn betyr mye for dem.
Ungdom er i en frigjørelsesfase. De kan påta seg et utilnærmelig ytre, men de er samtidig veldig sårbar og har behov for foreldre og andre voksne som virkelig bryr seg.

6. Husk pauser, ro og hvile
Vi har alle bruk for å lade opp. Skap frirom hvor der er tid til fordypelse og avslapning.

7. Begrens ditt barns og din ungdoms bruk av PC, TV, mobiltelefon, Facebook etc.
Tilpasses alder og modning (og når på døgnet), men gå selv foran med et godt eksempel.

8. Senk ambisjonene og om nødvendig reduser de organiserte fritidsaktivitetene
Prioriter og planlegg oppgavene i familien og finn sammen ut av hvor der kan dempe ambisjonene og aktivitetsnivået, så ikke bare barnas men også deres egen hverdag blir mindre hektisk.

9. Struktur, forutsigbarhet og rutiner
Hvis de voksne skaper forutsigbarhet og trygge rammer, har barn og unge mindre grunn til bekymring og det sparer særlig de yngste for energi, da det er gjenkjennende og trygghetsskapende.

10. Ha realistiske forventninger
Gi ikke oppgaver eller still krav som barnet eller ungdommen rent alders- og utviklingsmessig likevel ikke kan mestre eller som de kan oppleve som uoppnåelig. Især viktig om stress symptomer har meldt seg at man heller legger det lavere, så mestringsfølelsen igjen kan gjenfinnes.

11. Stressreduserende teknikker
Lær barnet noen effektive strategier til at redusere stress f.eks. meditasjon, visualisering f.eks. fantasireiser (til de yngste), berøring/massasje og lytte til avslappende rolig musikk. Få inn latter/humor i hverdagen, da det er befriende også på stress.

12. Samarbeid med og få støtte fra andre
F.eks. besteforeldre, førskole- og skolelærere, venner og andre relevante personer som du eller ditt barn eller ungdom har tillit til og god relasjon med.
Det finnes i tillegg viktige faginstanser hvor det er mange ressurer. Her finner du veiledning for hvilke rettigheter man har og hvor man kan henvende seg med ulike utfordringer. Direktoratet for e-helse - Psykisk Helsehjelp for barn 
Ellers er siden om barn og psykisk helse til Organisasjonen Voksne for Barn fin og informativ, og belyser mange viktige områder i barn og unges oppvekst og utvikling.
Her finner du vår artikkel som tar opp utfordingen med Økt stress hos ungdom.
 
 
Forebygg stress hos barn og unge


Det vi tilbyr og har spesialisert oss på er å lage CD`er og mp3 som har stressreduksjon innebygd i form av avspenning i våre produkter til barn, ungdom og voksne. Produkter til barn 3-12 og ungdom år er i tillegg laget spesifikt for å styrke barn og unges selvtillit og selvføelse, det er mentaltrening i form av "Historier som virker". Barnepsykolog Marie Elbinger Gramstrup som har mange års erfaring i barnepsykologi anbefaler våre produkter også som mindfullness til barn 3-12 år. 

Vi håper at denne siden har til glede for deg og ditt barn. Del den gjerne til andre du tror kan ha glede av den. 
 

There are no products matching the selection.